Současné postavení jednotlivce v mezinárodním a evropském právu
Individual and International Public and European Union Law - Recent Situation

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Daniel Bacho: Remarks on the role of individual in European law after the Lisbon Treaty

Igor Blahušiak: Access of Citizens to the Court of Justice: The Role of Regulatory Acts

Helena Bončková: Výjimka z Listiny základních práv EU: možné interpretace a dopady

Ivan Cisár: Postavenie rozhodcu v medzinárodnom práve

Martina Cirbusová: Postavenie cudzinca v medzinárodnom práve

Adrian-Vasile Cornescu: Law and Rights, Conceptual Review

Ján Čipkár: Kucukdeveci: "vylučujúci" účinok všeobecnej právnej zásady zákazu diskriminácie na základe veku

Michal Davala: Position of Individuals in the Inter-American Human Rights System

Radek Fröhlich: Evropská občanská iniciativa

Linda Janků: Genocida ve Rwandě: gacaca systém jako příklad stíhání zločinů podle mezinárodního práva na místní úrovni

Martin Janků: Universal and Regional Conventions for Human Rights Protection: Co-existence and/or Confrontation

Ondřej Kábela: Právo na (příznivé) životní prostředí v kontextu komunitárního práva

Filip Křepelka: Stručně o podpůrné konzulární ochraně občanů Evropské unie

Jan Lhotský: Mezinárodní trestní soud ve světle revizní konference a nově definovaný zločin agrese

Katarína Mikulová: Prístup jednotlivcov k súdnemu preskúmavaniu právnych aktov EÚ podľa čl. 263 a čl. 267 ZFEÚ

Lucie Nechvátalová: Absolutní pojetí absolutnosti práva jednotlivce nebýt mučen či podroben špatnému zacházení nebo trestu dle ESLP

Kristýna Ondrová: Změny v české úpravě přímých daní po vstupu do Evropské unie

Peter Pavlovič: Vzťah diplomatickej ochrany a konzulárnej pomoci vo svetle judikatúry Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti a Medzinárodného súdneho dvora

Roman Říčka: Právní jistota jednotlivce pod vlivem vybraných prvků Evropského práva - obecné právní zásady, (ne)přímý účinek, odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením unijního práva

Tereza Skarková: Nepřímá diskriminace v judikatuře Evropského soudního dvora

David Sehnálek: Jednotlivec v evropském soudnictví

Kateřina Skřivánková: Postavení spotřebitele v evropském právu - aktuální otázky a vývojové tendence

Miroslav Slašťan: Možnosti jednotlivca v konaní o porušení úniového práva podľa čl. 258 a 260 ZFEÚ alebo ako urobiť z vody coca-colu

Vladimír Týč - Radim Charvát: Court of Justice of the European Union as Administrative Court

Laura Magdalena Trocan: The Evolution of Human Rights in Romania

Cristian Claudiu Teodorescu: The Right to Life Guaranteed by the European Convention on Human Rights and it's Exceptions