Seznam sekcí - klinkutím na zvolenou sekci zobrazíte příslušné příspěvky

List of sections - click on chosen section in order to display relevant contributions

---

Aktuální problémy rekodifikace českého trestního práva procesního
Problematic Issues of Upcomming Recodification of the Czech Criminal Procedure

Aktuální problémy vnitřní správy
Contemporary Issues of the Internal Administration

Ekonomické aspekty práva
Economics Point of View of Law

Evropská dimenze finančního práva - správa daní v evropském správním prostoru
European Dimension of Financial law - Tax Administration within the European Administrative Area

Evropské a národní dimenze občanského práva
European And National Dimension of Civil Law

Občané a cizinci v kontextu vývoje vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva
Citizens and aliens in the context of national, international and European law progress

Právo proti domácímu násilí
Law Protection Against Domestic Violence

Proměny soukromého práva
Metamorphoses of Private Law

Příroda jako objekt právních vztahů
Nature and Law

Rozhodčí řízení mezi principem autonomie vůle a přímým dopadem procesních norem
Arbitration – Autonomy of Parties and Mandatory Rules of Procedure

Současné postavení jednotlivce v mezinárodním a evropském právu
Individual and International Public and European Union Law - Recent Situation

Teorie a praxe právní interpretace
Theory And Practise of Legal Interpreting

Význam soft law v obchodněprávním kontextu
Significance of Soft-law in Commercial Law Context