Příroda jako objekt právních vztahů
Nature and Law

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Ján Bahýľ: K vybraným otázkám honebních společenstev

Lenka Bahýľová: Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Jitka Bělohradová: Vývoj české právní úpravy v oblasti obchodování s exempláři CITES

Helena Doležalová: Záměrné vysazování invazních rostlin v ČR, Německu, Švýcarsku a na Slovensku : zákaz nebo regulace?

Jakub Hanák: Vodní skútry a ochrana přírody

Martin Holík: Krajinný ráz a jeho ochrana v rámci územního plánování

Roman Jablonovský: Genéza právnej úpravy reštitúcií na území Slovenskej republiky

Soňa Košičiarová: Ústavnoprávne aspekty princípov dobrej verejnej správy, súdna judikatúra a ochrana prírody

Ivo Krýsa: Podmínky obsažené v závazném stanovisku - dostatečný způsob zajištění ochrany veřejného zdraví?

Vítězslav Malý - Markéta Buřinská: Přístupy k náhradám škod způsobených lokálními povodněmi

Claudiu Manta: Types of Liability in Romanian Environmental Law

Michal Maslen: Úprava priestupkov na úseku ochrany prírody a krajiny a požiadavky Dohovoru na ochranu životného prostredia prostredníctvom trestného práva

Hana Müllerová: Zvíře jako objekt právních vztahů

Milan Pekárek: Příroda jako objekt právní ochrany

Lucie Pokorná: Náhrada škod způsobených vybranými druhy zvláště chráněných živočichů - aktuální otázky

Marie Poláčková: Několik poznámek ke zkrácenému stavebnímu řízení

Ivana Průchová: Aktuální otázky účastenství v řízeních podle § 70 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vojtěch Stejskal: Principy právní úpravy ochrany přírody a krajiny

Jiří Tuza: Přezvěření černé zvěře jako možný důsledek právní úpravy

Ondřej Vícha: Rašelina jako objekt právních vztahů

Josef Žák: Jiné správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících na úseku vodního hospodářství