Evropské a národní dimenze občanského práva
European And National Dimension of Civil Law

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Zuzana Adamová: Autorské právo a práva súvisiace z hľadiska aktuálnych harmonizačných tendencií na úrovni EÚ

Moise Bojinca: Solidarism as Theoretical Foundation of the Contract

Sevastian Cercel: Considerations Concerning the Constitutional and European Dimensions of the Ownership Right as Stated by the Romanian Juridical System

Patricia David: Některé aspekty rozhodčí doložky ve spotřebitelském právu

Eva Dobrovolná: Návrh společného referenčního rámce - vybrané otázky spotřebitelského práva

Miloslav Hrdlička: Vybrané aspekty ochrany spotřebitele při uzavírání distančních smluv

Mária Ivanecká - Dušan Marják: Budúcnosť spotrebiteľského práva vo svetle acquis communautaire

Monika Jurčová - Marianna Novotná : Budúcnosť spoločného referenčného rámca

Radim Kostík: Ochrana vlastnictví v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Martina Kovalčíková: Nová koncepcia ochrany osobnosti zamestnanca z pohľadu pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka

Petr Lavický: Český civilní proces z pohledu doporučení Rady Evropy

Matěj Myška: Limity rozmnoženiny pro osobní potřebu

Pavel Petr: Vlastnictví bytů v ČR a Evropě - vybrané problémy

Marián Rozbora: Osobní povaha práv a povinností vznikajících porušením práva na ochranu osobnosti vs. právo na život

Markéta Selucká: Opční nástroj - nové možnosti soukromého práva

Jan Sýkora: Vliv evropských unifikačních tendencí na současnou podobu návrhu institutu bezdůvodného obohacení

Ján Švidroň: Alternatívny pohľad na "súkromné" právo po dvadsiatich rokoch prác na novej kodifikácii občianskeho práva v Slovenskej republike

Blanka Tomančáková: Evropská dimenze nepřiměřených ujednání v českém spotřebitelském právu

Marius Vacarelu: European Property - New Form of Civil or Administrative One?